Ajuts del Plan Avanza2 pel 2010

El 23 de març passat es va publicar al BOE l’Ordre Ministerial ITC/712/2010 per la qual es regulen les bases pels ajuts associats al Plan Avanza2 (2009 – 2012) corresponents a l’any 2010. Els ajuts es divideixen en tres àrees (empreses, ciutadania i serveis públics), les quals poden tenir un o més subprogrames. Dins de cada subprograma s’aniran publicant una sèrie de convocatòries específiques, que són les que marcaran les regles definitives per a cada àmbit. De totes maneres l’OM ja fixa una sèrie de criteris globals que convé tenir presents.

Les ONL poden optar principalment als ajuts del Subprograma Avanza Ciudadanía Digital, dins l’àrea de ciutadania. Aparentment, també podran presentar-se al Subprograma Avanza Contenidos de Interés Social, dins l’àrea de serveis públics, però com que és un apartat poc desenvolupat per l’OM, em concentraré en el primer.

Segons les bases, els projectes de ciutadania digital hauran d’estar dirigits a fomentar i millorar l’ocupació, l’esperit empresarial, la qualitat de vida i/o la participació ciutadana. El subprograma inclou les següents convocatòries:

a) Projectes i accions sobre Igualtat de Gènere en la Societat de la Informació: estudis; experiències pilot o demostradores; xarxes digitals i socials; programes de dinamització i difusió.

b) Projectes i accions Internet sense barreres, per a persones depenents i persones amb discapacitat: estudis experimentals; experiències pilot o demostradores; xarxes digitals i socials; programes de dinamització i difusió.

c) Avança 55+: projectes i accions dirigits a les persones majors de 55 anys: experiències pilot o demostradores; xarxes digitals i socials; programes de dinamització i difusió.

d) Internet Social: projectes i accions dirigits a impulsar la utilització dels serveis digitals: experiències pilot; programes de dinamització i difusió.

Els ajuts poden ser de caràcter pluriennal (pel 2010 i 2011) i el pressupost dels projectes haurà d’estar entre un mínim de 100.000 € i un màxim de 500.000 €.

Els ajuts podran tenir la forma de crèdit o subvenció en funció del tipus de projecte i beneficiari. Es concretarà en les convocatòries específiques. La subvenció tindrà un topall màxim del 80% de l’import de l’actuació. El crèdit podrà finançar el 100% a un tipus d’interès zero i a tornar en 15 anys.

Assumeixo que en el cas d’ONL s’utilitzarà preferentment la subvenció, especialment si es té en compte que les ONL són les úniques que no poden presentar projectes per al propi enfortiment, sinó sempre amb destinació als seus col·lectius beneficiaris.

Les despeses finançables seran: personal i equips (inclosa la instal·lació) dedicats al projecte; subcontractacions exclusivament derivades del projecte; promoció i difusió de l’acció; i altres en general directament derivats del projecte o acció i degudament justificats (costos indirectes, auditoria del projecte, etc.).

Com a apunt final, només constatar que, si ningú no em desmenteix, un cop més les ONL queden excloses de les línies destinades a projectes d’R+D, innovació, formació interna, etc., que queden limitades a les empreses mercantils i altres actors propers (centres de recerca, associacions empresarials, etc.).

Com ja es va proposar en la jornada de presentació de les línies d’ajut d’ACC1Ó, les ONL haurien de fer pressió per no ser excloses d’ajuts d’aquesta mena, especialment tenint en compte que la definició d’empresa utilitzada en les bases és la de la UE, on perfectament s’hi podrien encabir moltíssimes ONL. Us deixo la definició, jutgeu vosaltres mateixos:

Se considera empresa aquella entidad, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud de ayuda. Se integran en este concepto las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y los empresarios individuales.

Se entiende por actividad económica, según la terminología comunitaria, la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado, con independencia de la condición jurídica de la entidad (constituida con arreglo a derecho público o privado) o de su naturaleza económica (con o sin ánimo de lucro).

Anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión

3 comentaris a “Ajuts del Plan Avanza2 pel 2010”

 1. Angel ha dit:

  21 abr 10 - 16:29

  Muchas gracias por la información. Me había pasado desapercibida la convocatoria y tengo un proyecto que los catecúmenos de la cooperación no han sabido valorar por no manejar las TIC, probaré suerte en este marco.
  Saludos

 2. Jaume Albaigès ha dit:

  21 abr 10 - 16:40

  @Ángel, ten en cuenta que esta orden ministerial sólo describe las bases para las diferentes convocatorias. Aquí todavía no puedes presentar proyectos, aunque sí puedes ver cuáles serán las convocatorias concretas (y algunas de sus condiciones generales) y, de este modo, avanzar en la preparación para que llegado el momento no haya que correr. ;-)

 3. masticable » Titulares ha dit:

  01 jun 10 - 17:24

  [...] Ayudas del Plan Avanza2 para 2010 http://www.tecnolongia.org/?p=1020〈=es [...]


Deixa un comentari